Atenció al Client

Per una informació més personalitzada no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres:

Formulari
93 889 42 77
618 58 39 80


Per calcular les despeses de la compra d'un habitatge i de la constitució d'una hipoteca cal saber que consta de uns paràmetres que cal veure segons l'estudi personalitzat a cada cas.

El primer que cal diferenciar és la compra d'una obra nova d'una de segona mà, l'import de l'habitatge i l'import de la qual farem l'hipotaca.

Taula de cost del notari de l'escriptura pública i del Registre per inscriure la compra-venda

Import
Notaría
Registre
25.000€ 600€ 295€
50.000€ 625€ 330€
100.000€ 675€ 345€
150.000€ 710€ 370€
200.000€ 750€ 410€
250.000€ 790€ 450€
300.000€ 830€ 550€
400.000€ 1.050€ 680€
500.000€ 1.500€ 900€

Taula de cost del notari de l'escriptura pública i del registre de la propietat del préstec hipotecari.

Import
Notaría
Registre
25.000€ 700€ 250€
50.000€ 725€ 315€
100.000€ 775€ 427€
150.000€ 810€ 475€
200.000€ 850€ 499€
250.000€ 890€ 523€
300.000€ 930€ 601€
400.000€ 1.200€ 766€
500.000€ 1.450€ 886€

*Quantitats orientatives.
*falten totes les despeses de la gestora i els impostos corresponents.
*L'Habitatge no es responsabilitza dels canvis que es puguin donar en les tarifes.

OBRA NOVA

Les despeses a la compra de l'habitatge d'obra nova son:

IVA:
Impost sobre el valor afegit. Grava la primera transmissió dels immobles. L'import per als habitatges és el 10%(gener 2013) sobre el preu de venda indicat en l'escriptura de compravenda.

IAJD:
Impost d'Actes Jurídics Documentats. S'aplica als contractes que es formalitzen en document notarial, inscriptible en el Registre i amb quantia econòmica, com és el cas d'una compravenda o hipoteca. La base de càlcul és la responsabilitat hipotecària en el cas de les hipoteques i l'import escripturat en el cas de les compravendes (només quan es tracta de primera transmissió). El tipus a aplicar depèn de les comunitats autònomes i de l'import, pot oscil·lar entre el 0,1% i l'1%.

Notaria:
Honoraris per la intervenció del Notari. L'import ve determinat pel valor de la compravenda, o per l'import del préstec en el cas de les hipoteques, encara que també pot influir l'extensió de l'escriptura o l'existència d'operacions connexes.Els costos notarials es troben regulats en el Reial decret 1426/1989, Annex I n º 1.

Documents sense quantia. Redacció segons Instrucció de 22 de maig de 2002, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Pels instruments públics sense quantia s'han de percebre les següents quantitats:
Poders en general: 30,050605 euros.
Poders per a plets: 15,025303 euros.
Actes: 36,060726 euros.
Testaments, per atorgant: 30,050605 euros.
Capitulacions matrimonials: 30,050605 euros.
Altres documents (estat civil, emancipació, reconeixement de filiació, etc.): 30,050605 euros.

En els poders, si hi ha més de dos poderdants, es percebran 6,010121 euros per cada un d'excés, i per cada apoderat que excedeixi de 6, 0,601012 euros.

Els costos del registre es troben regulats en el Reial decret 1426/1989, Annex I n º 2.
Inscripcions. Per la inscripció, anotació o cancel · lació de cada finca o dret, es percebran les quantitats que fixen les següents escales:
Si el valor de la finca o dret no excedeix de 6.010,12 euros 24,040484 euros.
Per l'excés comprès entre 6.010,13 i 30.050,61 euros, 1,75 per 1.000.
Per l'excés comprès entre 30.050,62 i 60.101,21 euros, 1,25 per 1.000.
Per l'excés comprès entre 60.101,22 i 150.253,03 euros, 0,75 per 1.000.
Per l'excés comprès entre 150.253,04 i 601.012,10 euros, 0,30 per 1.000.
Pel valor que excedeixi de 601.012,10 euros 0,20 per 1.000.
En tot cas, l'aranzel global aplicable que regula el número 2 de aranzel no podrà superar 2.181,673939 euros.

Registre de la propietat:
Els honoraris per la intervenció del registrador de la propietat. El seu import depèn del valor escripturat en la compravenda i de l'import del préstec en la hipoteca. Està regulat per llei en el Real Decret 1427/1989, Annex I nº2

Número 2. Inscripcions.

1- Per la inscripció, anotació o cancel · lació de cada finca o dret, es percebran les quantitats que fixen les següents escales:

- Si el valor de la finca o dret no excedeix de 6.010,12 euros 24,040484 euros.
- Per l'excés comprès entre 6.010,13 i 30.050,61 euros, 1,75 per 1.000.
- Per l'excés comprès entre 30.050,62 i 60.101,21 euros, 1,25 per 1.000.
- Per l'excés comprès entre 60.101,22 i 150.253,03 euros, 0,75 per 1.000.
- Per l'excés comprès entre 150.253,04 i 601.012,10 euros, 0,30 per 1.000.
- Pel valor que excedeixi de 601.012,10 euros 0,20 per 1.000.
- En tot cas, l'aranzel global aplicable que regula el número 2 de aranzel no podrà superar 2.181,673939 euros.

2- Els drets a què es refereix aquest número de l'aranzel es reduiran al 75% del seu import en els préstecs amb garantia hipotecària i al 70% en els següents casos:

- En les agrupacions, segregacions i divisions de finques. En les agrupacions i agregacions es prendrà com a base el valor de la finca resultant, en les segregacions, el valor de la finca segregada, i en les divisions, el valor de cadascuna de les finques resultants.
- Els assentaments que es practiquin en els folis de les finques originàries no meriten honoraris.
- En les primeres inscripcions de cada propietat separada en els casos de propietat horitzontal o altres règims de comunitat.
- En la constitució i cancel · lació d'hipoteques i condicions resolutòries quan tinguin per finalitat garantir el preu ajornat en les compravendes.
- En els seients de conversió, tant d'inscripcions de possessió com de anotacions preventives per defecte esmenable.
- En els assentaments practicats a conseqüència de rectificació de títols ja inscrits, sempre que aquesta es sol · liciti dins dels tres mesos següents a la data de l'assentament rectificat i no es modifiqui la titularitat dels drets inscrits.

3 - Els drets d'aquest número es bonificaran en un 50% quan legalment resultin obligades al pagament:

- Les administracions públiques, comprenent l'estatal, autonòmica, provincial, local o els seus organismes autònoms.
- Els partits polítics i les organitzacions sindicals.

4 - Els drets d'aquest número es bonificaran igualment en un 50% en els casos següents:

- Els préstecs per a la rehabilitació protegida d'habitatges existents i de l'equipament comunitari primari.
- Les segones o posteriors transmissions d'edificis i habitatges que hagin obtingut qualificació o certificació d'actuació protegible per reunir els requisits exigits a la normativa vigent.
- La subrogació, amb o sense simultània novació, i les novacions modificatives de préstecs hipotecaris acollides a la Llei 2/1994, de 30 de març, pel que fa al seient d'inscripció preveu l'últim paràgraf dels articles 5 i 9 de l'esmentada Llei . A aquests efectes la nota marginal a què es refereix el c paràgraf 1 de l'esmentat article 5, tindrà la consideració de nota marginal de referència. Per al càlcul dels honoraris es prendrà com a base la xifra del capital pendent d'amortitzar en el moment de la subrogació, i en les novacions modificatives la que resulti d'aplicar a l'import de la responsabilitat hipotecària vigent el diferencial entre l'interès del préstec que es modifica i l'interès nou.

5 - Queden més de perill les exempcions o bonificacions en matèria de concentració parcel · lària, habitatges de protecció oficial, explotacions familiars i altres que estableixen Llei

6 - Quan en un mateix seient concorregueren dos o més reduccions o bonificacions de les assenyalades en els apartats 1 i 2 anteriors, s'aplicarà d'entre elles la més favorable per a l'obligat al pagament.

- En la inscripció del règim de propietat horitzontal o de qualsevol altre sistema de comunitat, no constituirà concepte minutable l'existència d'estatuts o regles especials que configuren aquest règim.
- No obstant això, quan els estatuts o regles especials del règim de propietat horitzontal o de comunitat es estableixin amb posterioritat a la inscripció del títol constitutiu d'aquest règim, es percebran els drets del número 2 d'aquest aranzel, reduïts en un 70% del seu import i sobre la base de la suma dels valors dels elements a què la modificació afecti

7 - Quan les operacions a què es refereixen l'apartat anterior impliquen seients en els folis separats ja oberts, aquelles no donaran lloc a concepte minutable.

8 - La desafectació d'un element comú meritarà els drets que corresponguin per segregació o individualització com a finca independent sense considerar la repercussió que produeixi en les altres quotes.

9 - En les inscripcions d'obres públiques en què s'hagi de practicar inscripció principal i altres de referència, es cobraran per aquella els drets corresponents segons les escales del número 2 de l'aranzel, i per cadascuna de les altres 6,010121 euros.

Responsabilitat hipotecària:
Suma de tots els conceptes que són garantits mitjançant la hipoteca (el capital prestat, els interessos ordinaris, els interessos de demora, costes judicials, despeses, etc.). Sobre aquesta quantitat és sobre la qual es calculen les despeses de la formalització i de la cancel · lació d'una hipoteca.

Despeses de gestió:
Honoraris del gestor per a la realització de tots els tràmits previs a la signatura (comprovació de la situació registral de l'habitatge, cancel · lació de càrregues, preparació de les escriptures) i posteriors (pagament d'impostos i inscripció en el Registre).

Comissió d'obertura:
Comissió que cobra l'entitat financera pels serveis d'estudi, administració i gestió generats en la concessió d'un préstec hipotecari.

Taxació:
És el cost de la valoració de l'habitatge que ha de realitzar un perit independent i autoritzat pel Ministeri d'Economia i Hisenda per poder formalitzar la hipoteca.Les despeses no estan regulades per llei, poden variar depenent de l'entitat tasadora, com també el tipus d'immoble, així no te le mateix preu un pis que una torre. Els preus ronden els 250€.

Lliurament de quantitats a compte:
Normalment, quan un consumidor està interessat en l'adquisició d'un habitatge, se li exigeix el lliurament d'una quantitat en concepte de senyal o reserva. En aquests casos, s'ha de demanar al venedor un document en el qual consti la quantitat lliurada per aquest concepte, la qual es deduirà sempre del preu total. La quantia que es lliura com a senyal suposa un precontracte del qual deriven certes conseqüències, que són diferents en virtut del tipus d'arres que les parts (venedor i comprador) hagin signat.

Reserva immobiliària:
Es tracta de dipositar un import mitjançant un document de reserva, per blindar la finca temporalment, fins al contracte definitiu de compra venda. Està pensat per guanyar temps i poder verificar, els documents, el finançament, etc... i/o també obtenir l’aprovació de la part propietària de l’immoble.

Transcorregut el temps acordat, i essent tot correcte, si tenim l’incompliment es per part de l’interessat comprador, la reserva quedarà sense efecte, fent sevir la quantitat entregada en concepte d’indemnització. En cas que l’operació no es pogués portar a bon terme per força major, la immobiliària, respon exclusivament de la quantitat rebuda.

SEGONA MÀ

Les despeses per la compra d'un habitatge de segona mà son:

ITP:
Impost de Transmissions Patrimonials que grava les segones i posteriors transmissions dels immobles (en aquests casos no es paga IVA). S'aplica sobre el valor de compra indicat en l'escriptura de compravenda. El tipus de gravamen és diferent en funció de les comunitats autònomes, i fins i tot dins de les mateixes pot variar en funció de determinades circumstàncies. Els tipus més freqüent són el 5% en persones de fins a 32 anys* i el 10% la resta d’edats.

IAJD:
Impost d'Actes Jurídics Documentats. S'aplica als contractes que es formalitzen en document notarial, inscriptible en el Registre i amb quantia econòmica, com és el cas d'una compravenda o hipoteca. La base de càlcul és la responsabilitat hipotecària en el cas de les hipoteques i l'import escripturat en el cas de les compravendes (només quan es tracta de primera transmissió). El tipus a aplicar depèn de les comunitats autònomes i de l'import, pot oscil · lar entre el 0,1% i l'1%.

Notaria:
Honoraris per la intervenció del Notari. L'import ve determinat pel valor de la compravenda, o per l'import del préstec en el cas de les hipoteques, encara que també pot influir l'extensió de l'escriptura o l'existència d'operacions connexes.

Registre:
Els honoraris per la intervenció del registrador de la propietat. El seu import depèn del valor escripturat en la compravenda i de l'import del préstec en la hipoteca.

Responsabilitat hipotecària:
Suma de tots els conceptes que són garantits mitjançant la hipoteca (el capital prestat, els interessos ordinaris, els interessos de demora, costes judicials, despeses, etc.). Sobre aquesta quantitat és sobre la qual es calculen les despeses de la formalització i de la cancel · lació d'una hipoteca.

Despeses de gestió:
Honoraris del gestor per a la realització de tots els tràmits previs a la signatura (comprovació de la situació registral de l'habitatge, cancel · lació de càrregues, preparació de les escriptures) i posteriors (pagament d'impostos i inscripció en el Registre).

Comissió d'obertura:
Comissió que cobra l'entitat financera pels serveis d'estudi, administració i gestió generats en la concessió d'un préstec hipotecari.

Taxació:
És el cost de la valoració de l'habitatge que ha de realitzar un perit independent i autoritzat pel Ministeri d'Economia i Hisenda per poder formalitzar la hipoteca.

Reserva immobiliària:
Es tracta de dipositar un import mitjançant un document de reserva, per blindar la finca temporalment, fins al contracte definitiu de compra venda. Està pensat per guanyar temps i poder verificar, els documents, el finançament, etc... i/o també obtenir l’aprovació de la part propietària de l’immoble.

Transcorregut el temps acordat, i essent tot correcte, si tenim l’incompliment es per part de l’interessat comprador, la reserva quedarà sense efecte, fent sevir la quantitat entregada en concepte d’indemnització. En cas que l’operació no es pogués portar a bon terme per força major, la immobiliària, respon exclusivament de la quantitat rebuda.